МТF

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua prelungirea înregistrării pînă la data de  26 februarie 2021 a valorilor mobiliare  SA „Răut” (MD14ARTU1009). 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 13 ianuarie 2021 – 26 februarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 13.01.2021 – 26.02.2021:
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

  Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 21.12.2020 – 22.02.2021:
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 21 decembrie 2020 – 22 februarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului  
IDNO
Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „Răut” 10026020000612 MD14ARTU1009 7 046 577 7,00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

 Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 11.12.2020 – 12.02.2021:
 În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 11 decembrie 2020 – 12 februarie 2021 a valorilor mobiliare ale emitentului S.A. „INTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO NR.1”  (MD14TRAS1003).
 
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „INTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO NR.1” 1003600028130 MD14TRAS1003 230 680 17,00
 
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 09.12.2020 – 22.01.2021:
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  09 decembrie 2020 – 22 ianuarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.


Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 30.11.2020 – 21.01. 2021:
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 30 noiembrie 2020 – 21 ianuarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
 
Denumirea emitentului  
IDNO
Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1 S.A. „ASPA” 1003606006192 MD14ASPA1006 1 558 300 10.00
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
Inregistrare provizorie pe MTF pe perioada 26.11.2020 – 23.01.2021:
În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada  26 noiembrie 2020 – 23 ianuarie 2021 a valorilor mobiliare ale următoarelor societăţi pe acţiuni:
Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiei, un VN, lei
1      SA „Articole de Tîmplărie”  1003600022448 MD14COLE1008 26 189 19.00
2      S.A. „Marița” 1004600027691 MD14MART1009 110 660 10.00
 
3      SA„Tipografia Hîrtie” 1003604012984 MD14TIPH1000 32 430 10.00
4  SA „Inmacommetal” 1003600015301 MD14COMM1007 291 530 10.00
5     SA „Totul pentru Menaj” 1004600032505 MD14MENA1000 29 002 10.00
6      SA „Geomacon”  1003600052441 MD14GEOM1003 118 009 1.00

În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
 
 
Lista Valorilor Mobiliare admise spre tranzactionare in cadrul MTF la data de 21.12.2020

Indicatorii principali de activitate ai societăților pe acțiuni admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF), anul 2016 - 2020

 Lista documentelor pentru înregistrarea și admiterea emitenților la MTF:
1. Ancheta societății pe acțiuni MTF - ancheta SA
2. Cerere
3. Articolul 27. Procedura de admitere a valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF. 
    27.1. În vederea înscrierii şi admiterii valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, emitentul sau alta persoana la iniţiativa cărei valorile mobiliare ale emitentului urmează a fi admise spre tranzacţionare, va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip conform anexei nr. 3 a prezentelor Reguli, la care se vor anexa următoarele documente:
    a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
    b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie; 
    c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
    e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
    f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5%;
    g) dovada plăţii comisionului de procesare (800 lei);
    h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată, atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative;
    i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
    27.2. Formatul documentelor transmise electronic va fi stabilit de către operatorul de sistem.
    27.3. Pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul MTF a valorilor mobiliare străine, toate documentele de identificare şi constituire a emitentului din ţara de origine trebuie să fie legalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi traduse în limba de stat în formă autentică.
    27.4. Suplimentar la documentele indicate la art. 27.1., pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul MTF a valorilor mobiliare străine, emitentul de RDM trebuie să prezinte documentele proprii de identificare, constituire şi înregistrare a emisiei RDM.
    27.5. Departamentul specializat al operatorului de sistem va examina toate documentele necesare admiterii spre tranzacţionare.
    27.6. Eventualele nereguli, constatate la examinarea documentelor, vor fi comunicate imediat emitentului/altor persoane şi se va acorda un termen pentru soluţionarea lor. Nerespectarea termenului dat va duce la întreruperea examinării cererii. Reluarea procedurii de admitere spre tranzacţionare va fi condiţionată de depunerea unei noi cereri şi de plată a comisionului de procesare.
    27.7. Departamentul specializat al operatorului de sistem, după ce s-a asigurat că cerinţele de admitere sînt îndeplinite integral, va perfecta o notă de recomandare şi o va înainta Preşedintelui B.V.M. pentru primirea deciziei corespunzătoare.
    27.8. Termenul pentru examinarea documentelor şi primirea deciziei de admitere nu va depăşi, din ziua recepţionării cererii, 7 zile lucrătoare pentru emitenţii autohtoni şi 20 zile lucrătoare pentru cei străini. 
    27.9. Decizia operatorului de sistem privind admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare în cadrul MTF va fi publicată pe pagina web a B.V.M. în termen de o zi lucrătoare din data luării. 
    27.10. Indiferent de decizia luată de operatorul de sistem, documentele aferente procedurii de admitere nu se restituie.
    27.11. Procedura de admitere se va finaliza cu eliberarea emitentului a unui Certificat de admitere spre tranzacţionare pe MTF. 
    27.12. Valorile mobiliare, care nu sînt admise pe piaţa reglamentată administrată de către B.V.M. sau au fost retrase de pe piaţa reglementată pot fi admise spre tranzacţionare în cadrul MTF în baza cererii depuse de către emitent/altă peroană cu condiţia respectării cerinţelor prezentului articol al Regulilor.
    27.13. După admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, emitenţii valorilor mobiliare trebuie să prezente B.V.M.:
    a) anual: raportele financiare anuale şi anchetele societăţilor pe acţiuni actualizate, în formă electronică şi pe suport de hîrtie, în termen de 30 de zile calendaristice după prezentarea raportelor financiare anuale organelor corespunzătoare;
    b) periodic, în termen de 7 zile calendaristice după producerea evenimentului: 
    - informaţia despre modificările operate în denumirea, numărul înregistrării de stat al valorilor mobliare (codul ISIN), capitalul social şi adresa juridică a emitentului;
    - deciziile privind reorganizarea emitentului sau iniţierea procesului de lichidare/falimentare, precum şi alte informaţii importante care pot influenţa semnificativ activitatea economico-financiară a Societăţii.