PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 90.00
MTF: |
S.A. "ARRIA TRADE CORPORATION" 2 700.00

Конкурс

ANUNŢ
privind desfășurarea concursului de selectare a candidatului pentru funcția de președinte
 al SA „Bursa de Valori a Moldovei”
 
Comisia de selectare a candidatului la funcția de președinte al SA „Bursa de Valori a Moldovei” (în continuare – BVM), formată prin hotărârea Consiliului BVM din 12 mai 2021, procesul-verbal nr.01/21 (în continuare - Comisie), organizează în cadrul concursului public selectarea candidatului pentru funcția de președinte al BVM.
Președintele BVM se desemnează de către Consiliul BVM pe un termen de 3 (trei) ani și urmează a fi aprobat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare - CNPF).
I. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei de preşedinte al BVM:
 • stabilirea şi înaintarea spre aprobare consiliului direcțiilor prioritare ale activităţii BVM, direcţiilor activităţii investiţionale, precum şi planurilor de afaceri ale BVM;
 • efectuarea tranzacţiilor, cu excepţia celor care în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prevederile statutului şi regulamentului consiliului BVM sunt în competenţa altor organe de conducere, inclusiv semnarea actelor corespunzătoare din numele BVM, cu respectarea cerinţelor şi restricţiilor, stabilite de legislaţia în vigoare privind societăţile pe acţiuni şi piaţa de capital, de hotărârile adunării generale a acţionarilor, consiliului BVM;
 • repartizarea veniturilor şi cheltuielilor BVM, dispunerea de patrimoniul BVM, cu respectarea restricţiilor, stabilite de legislaţia în vigoare;
 • semnarea contractului cu auditorul independent, ales de către adunarea generală a acţionarilor, şi cu registratorul BVM, numit de consiliul BVM;
 • elaborarea statelor de personal şi înaintarea consiliului pentru aprobare a structurii organizatorice şi a fondului de remunerare a muncii salariaţilor BVM;
 • angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului BVM, aprobarea mărimii salariilor personalului BVM, aplicarea stimulărilor şi sancţiunilor disciplinare faţă de personalul BVM, repartizarea obligaţiunilor dintre salariaţii BVM şi aprobarea fişelor posturilor;
 • pregătirea propunerilor cu privire la aderarea BVM la o asociație sau la o altă uniune, precum şi cu privire la constituirea sau participația în activitatea altor organizații și semnarea, conform deciziei consiliului BVM, a memorandumurilor, acordurilor de colaborare, etc. cu aceste entități;
 • adoptarea deciziilor cu privire la suspendarea calității de membru al pieței reglementate / MTF, privind atribuirea, suspendarea și retragerea calității de Agent de Bursă a membrilor pieței reglementate / MTF;
 • adoptarea deciziilor privind înscrierea, admiterea, suspendarea și retragerea instrumentelor financiare pe/de pe piața reglementată / MTF;
 • semnarea contractelor privind admiterea și menținerea instrumentelor financiare pe piața reglementată;
 • deschiderea, operarea, închiderea conturilor bancare ale BVM;
 • emiterea ordinelor și dispozițiilor aferente îndeplinirii atribuțiilor;
 • asigurarea respectării legislației în vigoare privind piața de capital;
 • soluționarea altor întrebări prevăzute de legislație, statutul și regulamentele BVM, și care nu sunt atribuite de legislația în vigoare, statutul sau regulamentele BVM la competența altor organe de conducere și de control ale BVM.
II. Condițiile de participare în concurs:
Etapele desfășurării concursului:
1) Depunerea dosarelor de înscriere la concurs, în baza cărora urmează a fi verificată întrunirea condițiilor de eligibilitate pentru candidați;
2) interviul inițial al candidaților, care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, susținut în fața Comisiei în vederea testării inițiale a cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de președintele BVM.
3) interviul final al candidaților, susținut în fața Consiliului BVM.
Condițiile de eligibilitate pentru candidați în funcția de președinte al BVM:
La concurs se pot înscrie persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
 1. condițiile stabilite la art. 61 alin. (3) al Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital;
 2. să acționeze în interesele BVM, nu este în drept să participe la capitalul și/sau activitatea organizațiilor aflate în concurență cu BVM, cu excepția societăților afiliate, dacă legislația în vigoare, hotărârea adunării generale a acționarilor sau decizia consiliului BVM nu prevede altfel;
 3. au studii superioare în domeniul economic, financiar-bancar sau al pieței de capital;
 4. au experiență de muncă de minimum 5 ani în domeniul economic, financiar-bancar sau al pieței de capital;
 5. nu au antecedente penale nestinse;
 6. cunosc limba română, preferabilă cunoașterea limbilor engleză și rusă;
 7. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 8. în privința lor nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 9. posedă cunoștințe și experiență de conducere și administrare, nu mai puțin de 3 ani;
 10. nu au împlinit vârsta necesară pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 11. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 12. nu exercită activități ce ar putea genera conflicte de interese în procesul de realizare a funcției de președinte al BVM;
 13. deținerea certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare, eliberat de CNPF. În cazul lipsei certificatului, candidatul trebuie să întrunească cerințe necesare pentru dobândirea certificatului nominalizat, potrivit Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.44/5 din 18.09.2008.
III. Documentele ce urmează a fi prezentate de către candidați:
1) cererea de participare la concurs;
2) Curriculum Vitae (ce conține informații detaliate cu privire la educație și experiența de lucru – perioada de timp, descrierea activităților);
3) copia  actului de identitate sau a permisului de ședere temporară/pașaportului, în cazul în care persoana cu  funcție de răspundere propusă nu este un cetățean al Republicii Moldova;
4) copiile de pe diplomele de studii și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 1. copia certificatului de calificare cu dreptul de activitate în domeniul valorilor mobiliare;
 2. scrisoarea de motivare (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs și viziunea ei asupra activității BVM;
 3. declarația candidatului pe propria răspundere privind îndeplinirea cerințelor stabilite de legislația privind piața de capital;
 4. dovada unei experiențe de lucru de cel puțin 5 ani în domeniul economic, financiar-bancar sau al pieței de capital (carnetul de muncă, alte documente confirmative);
 5. lista persoanelor care acționează în mod concertat, în legături strânse și în relație de familie cu persoana care necesită confirmare, întocmită în conformitate cu prevederile Legii privind piața de capital;
 6. declarația privind deținerile personale și ale persoanelor menționate în pct.9) care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau drepturile de vot ale persoanei juridice;
 7. declarația pe propria răspundere de bună reputație/cu privire la sancțiunile aplicate de către CNPF sau Banca Națională a Moldovei, ori pentru cetățenii străini de către autoritățile similare din țara de origine;
 8. chestionarul completat în conformitate cu Anexa nr.2 la Regulamentul privind piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.49/2 din 26.08.2015;
 9. scrisoare de recomandare, de la surse verificabile și de încredere, privind reputația, calificarea și experiența profesională corespunzătoare pentru exercitarea funcției de gestionar al activităților operatorului de piață;
 10. cazierul judiciar;
 11. certificatul medical (avizul psihiatric și avizul consultativ privind starea sănătății narcologice);
 12. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Cazierul judiciar și certificatul medical pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost aprobat de către Consiliul BVM, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
IV. Data limită de depunere a documentelor: 30.09.2021 ora 17:00
 1. Modalitatea de depunere a documentelor:
Dosarele complete de înscriere la concurs se vor depune la Președintele și Secretarul Comisiei prin trimitere la adresele electronice plamadeala.e@gmail.com și nicoliri@yahoo.com până la data și ora în prezentul anunț. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat. Candidații admiși la etapa de interviu vor fi anunțați prin telefon, despre data, ora și locul desfășurării interviului cu Comisia și, ulterior, cu Consiliul BVM. La interviu candidatul va prezenta dosarul pe suport de hârtie.
 1. Informații suplimentare referitor la selectarea candidatului pentru funcția de președinte al BVM pot fi oferite candidaților de către persoane responsabile: Plămădeală Elena, telefonul de contact 069165447, e-mail plamadeala.e@gmail.com şi Nicolaenco Irina, telefonul de contact 069259440, e-mail nicoliri@yahoo.com.