PR:
BC "VICTORIABANK" S.A. 90.00
MTF: |
S.A. "ARRIA TRADE CORPORATION" 2 700.00

Lista documentelor pentru înregistrarea și admiterea emitenților la MTF

 Lista documentelor pentru înregistrarea și admiterea emitenților la MTF:
Articolul 27. Procedura de admitere a valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF. 
    27.1. În vederea înscrierii şi admiterii valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, emitentul sau alta persoana la iniţiativa cărei valorile mobiliare ale emitentului urmează a fi admise spre tranzacţionare, va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem cererea-tip conform anexei nr. 3 a prezentelor Reguli, la care se vor anexa următoarele documente:
    a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului   
Cerere;
    b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie 
ancheta SA
    c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
    e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
    f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5%;
    g) dovada plăţii comisionului de procesare și de eliberarea certificatului cu modificări, aprobate decătre Bursa (800 lei + 160 lei);
    h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată, atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative;
    i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
    27.2. Formatul documentelor transmise electronic va fi stabilit de către operatorul de sistem.
    27.3. Pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul MTF a valorilor mobiliare străine, toate documentele de identificare şi constituire a emitentului din ţara de origine trebuie să fie legalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi traduse în limba de stat în formă autentică.
    27.4. Suplimentar la documentele indicate la art. 27.1., pentru înscrierea şi admiterea spre tranzacţionare în cadrul MTF a valorilor mobiliare străine, emitentul de RDM trebuie să prezinte documentele proprii de identificare, constituire şi înregistrare a emisiei RDM.
    27.5. Departamentul specializat al operatorului de sistem va examina toate documentele necesare admiterii spre tranzacţionare.
    27.6. Eventualele nereguli, constatate la examinarea documentelor, vor fi comunicate imediat emitentului/altor persoane şi se va acorda un termen pentru soluţionarea lor. Nerespectarea termenului dat va duce la întreruperea examinării cererii. Reluarea procedurii de admitere spre tranzacţionare va fi condiţionată de depunerea unei noi cereri şi de plată a comisionului de procesare.
    27.7. Departamentul specializat al operatorului de sistem, după ce s-a asigurat că cerinţele de admitere sînt îndeplinite integral, va perfecta o notă de recomandare şi o va înainta Preşedintelui B.V.M. pentru primirea deciziei corespunzătoare.
    27.8. Termenul pentru examinarea documentelor şi primirea deciziei de admitere nu va depăşi, din ziua recepţionării cererii, 7 zile lucrătoare pentru emitenţii autohtoni şi 20 zile lucrătoare pentru cei străini. 
    27.9. Decizia operatorului de sistem privind admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare în cadrul MTF va fi publicată pe pagina web a B.V.M. în termen de o zi lucrătoare din data luării. 
    27.10. Indiferent de decizia luată de operatorul de sistem, documentele aferente procedurii de admitere nu se restituie.
    27.11. Procedura de admitere se va finaliza cu eliberarea emitentului a unui Certificat de admitere spre tranzacţionare pe MTF. 
    27.12. Valorile mobiliare, care nu sînt admise pe piaţa reglamentată administrată de către B.V.M. sau au fost retrase de pe piaţa reglementată pot fi admise spre tranzacţionare în cadrul MTF în baza cererii depuse de către emitent/altă peroană cu condiţia respectării cerinţelor prezentului articol al Regulilor.
    27.13. După admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF, emitenţii valorilor mobiliare trebuie să prezente B.V.M.:
    a) anual: raportele financiare anuale şi anchetele societăţilor pe acţiuni actualizate, în formă electronică şi pe suport de hîrtie, în termen de 30 de zile calendaristice după prezentarea raportelor financiare anuale organelor corespunzătoare;
    b) periodic, în termen de 7 zile calendaristice după producerea evenimentului: 
    - informaţia despre modificările operate în denumirea, numărul înregistrării de stat al valorilor mobliare (codul ISIN), capitalul social şi adresa juridică a emitentului;
    - deciziile privind reorganizarea emitentului sau iniţierea procesului de lichidare/falimentare, precum şi alte informaţii importante care pot influenţa semnificativ activitatea economico-financiară a Societăţii. 

<--Вернуться к списку