PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 44.11
MTF: |
SA "RENOVATORUL - BASM" 0.01

MTF Actiuni

  • MTF Actiuni
  • Inregistrare provizorie în cadrul MTF
  • Admiterea acțiunilor în cadrul MTF
  • Indicatorii principali
Data: 24.09.2023
  ISIN Valoarea nominala, lei Volumul emisiei, un
1. "AGENȚIA MUNICIPALĂ DE IPOTECĂ DIN CHIȘINĂU" S.A. MD14ANIP1003 200.00 3000
2. "ALPHA LEASING" S.A. MD1001000022 1.00 5100000
3. "ARRIA TRADE CORPORATION" S.A. MD14ATCO1004 1000.00 19599
4. "ASITO DIRECT" S.A. MD14ASDI1002 10.00 784865
5. "ASTARTA INVEST" SA MD1001000071 100.00 100000
6. "AUR ALB" S.A. MD14ALBU1005 4.00 3417100
7. "AVICOLA-CODRU" SA MD14AVID1007 27.00 131803
8. "B & M TEST" SA MD1001000063 1.00 20844941
9. "CARGO CLAIMS" S.A. MD14CARC1000 100.00 126500
10. "CEREALE-PRUT" S.A. MD14CEPU1006 15.00 3838109
11. "FLOARE - CARPET" S.A. MD14CARP1005 11.00 6086209
12. "GENERAL TOP COMPANY" S.A. MD1001000055 1.00 16179693
13. "PISCICULTORUL" S.A. MD14CICU1007 10.00 79796
14. "REAL GRUP IMOBIL" S.A. MD14RGIM1006 100.00 545140
15. "ROMĂNEȘTI" S.A. MD14RMNS1005 100.00 107526
16. "STYLE DESIGN COMPANY" S.A. MD14SDCO1002 1100000.00 100
17. "TDA" S.A. MD14TDAC1007 8.00 752736
18. "TRANSCLAIMS" S.A. MD14TRCL1008 1000.00 5119
19. "TRANSREBORN" S.A. MD1001000048 10.00 818388
20. FABRICA DE CONFECȚII "IONEL" S.A. MD14NELI1003 4.00 9645588

Print versiunea

Înregistrarea provizorie în cadrul MTF pe perioada 26.09.2023 - 24.11.2023 a acțiunilor emise de S.A. "RĂUT".

În baza solicitării parvenite în adresa BVM privind înregistrarea provizorie pe MTF, a fost aprobată decizia de a efectua înregistrarea pentru perioada 26.09.2023 - 24.11.2023  a următoarelor valori mobiliare:
Nr. Denumirea emitentului IDNO Codul ISIN Volumul emisiunii, un Valoarea nominală, lei
1 S.A. RĂUT” 1002602000612 MD14ARTU1009 7 046 577 7
În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea.
Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.
Lista actelor pentru înregistrarea acțiunilor în cadrul MTF

 Hot. CNPF Nr. 60/8 din 13-11-2015
cu privire la eliberarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare
Publicat : 20-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 311-316 art. 2261
MODIFICAT HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22
 
Articolul 25. Admiterea acţiunilor la tranzacţionare în cadrul MTF
25.1. Pentru admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul MTF este necesar a îndeplini următoarele cerinţe:
1) referitor la valori mobiliare:
a) sunt achitate integral;
b) pot fi liber tranzacţionate, conform actelor de constituire ale emitentului;
2) referitor la emitenţi:
a) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este efectuată în conformitate cu legislaţia;
b) emitentul să nu fie în procedură de reorganizare sau dizolvare (lichidare/faliment);
3) referitor la persoana care cere admiterea valorilor mobiliare corporative spre a) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de sistem;
b) să plătească taxele şi comisioanele stabilite de operatorul de sistem aferente şi să nu aibă datorii faţă  de acesta.
25.2. La emisiunea valorilor mobiliare prin ofertă publică, admiterea spre tranzacţionare a acestor valori mobiliare corporative poate avea loc doar după încheierea perioadei de subscriere la aceste valori mobiliare, cu excepţia cazurilor de emisiune în mod continuu a valorilor mobiliare de creanță.
25.3. În cazul emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare corporative ale unei clase admise anterior spre tranzacţionare, operatorul de sistem admite automat spre tranzacţionare valorile mobiliare din emisiunea suplimentară.
25.4. În vederea înscrierii şi admiterii acțiunilor în cadrul MTF, emitentul sau membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem Cererea-tip (anexa nr.3 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:
a) acordul emitentului privind admiterea valorilor mobiliare corporative spre tranzacţionare în cadrul  MTF, exprimat prin decizia consiliului sau adunării generale a acţionarilor emitentului;
b) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie  Ancheta SA;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
d) copii ale certificatelor de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) situaţia financiar-contabilă pentru ultimul an de activitate, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie;
f) confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5 la sută;
g) dovada plăţii comisionului de procesare ( 1 000 lei );
h) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atât la depunerea cererii, cât şi documentele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realității şi nu conțin declarații false sau eronate, falsificări sau ascunderea informaţiei semnificative;
i) alte documente pe care operatorul de sistem le va considera necesare.
25.5. În cazul parvenirii modificărilor informației incluse în documentele prezentate de emitent la BVM în scopul admiterii acțiunilor spre tranzacționare, emitentul, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, este obligat să notifice BVM cu privire la aceste modificări.
[Art.25 în redacția HCNPF4/7 din 10.02.22, MO45-52/18.02.22 art.168; în vigoare 18.02.22]

__________________________________________________

Înregistrarea provizorie a acțiunilor în cadrul MTF
 
În conformitate cu pct.10 din HOTĂRÂREA CNPF Nr. 14/5 din 31-03-2016 referitor la aprobarea Regulamentului privind
circulația valorilor mobiliare pe piața de capital, -  
valorile mobiliare liber tranzacționate, care nu corespund cerințelor de admitere pe piața reglementată sau MTF, pot fi înregistrate provizoriu în cadrul MTF, la cererea membrului MTF, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile MTF, doar în scopul înstrăinării lor, pentru o perioadă ce nu depășește 60 zile.
 
În vederea înregistrării provizorii în cadrul MTF, membrul MTF va înainta Departamentului specializat al operatorului de sistem Cerere și documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hârtie  (Ancheta SA).