PR:
Banca Comerciala "Moldova-Agroindbank" S.A. 47.50
MTF: |
SA "MEGA PRIM" 3.40

Rezultatele Adunării generale extraordinare a acționarilor BVM

Inapoii la lista noutăţilor

2022-12-29
 
 „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.
În atenția acționarilor Bursei de Valori a Moldovei” S.A.
 
Bursa de Valori a Moldovei anunță că la data de 26.12.2022 a avut loc adunarea generală extraordinară a acționarilor, ținută prin corespondență (cvorumul adunării – 61,53 %). Acționarii Societății
AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:
  1. A majora capitalul social al Societăţii pînă la 821 000,00  (opt sute douăzeci și unu mii) lei, cu suma de 321 000,00  (trei sute douăzeci și unu mii) lei, prin efectuarea emisiunii suplimentare a 214 (două sute patrusprezece) acţiuni ordinare nominative, costul plasării unei acțiuni este de 1500,00 (una mie cinci sute) lei per acţiune.
  2. A aproba Hotărîrea privind emisiunea  valorilor mobiliare:
1. Datele de identificare a emitentului (denumirea completă şi adresa juridică a emitentului):
 Societatea pe acțiuni „Bursa de Valori a Moldovei”, MD – 2012, RM, mun. Chișinău, str. Maria Cibotari 16
2. Data şi numărul înregistrării de stat a emitentului: 1003600004978 din 07.12.1994
3. Data adoptării hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare (data şi numărul procesului-verbal al adunării) 26 decembrie 2022.
4. Denumirea organului de conducere al emitentului valorilor mobiliare, care a adoptat hotărârea privind emisia valorilor mobiliare: Adunarea Generală a acționarilor
5. Tipul valorilor mobiliare  : Actiuni ordinare nominative
6. Clasa valorilor mobiliare : Clasa I
7. Numărul de ordine a emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: III
8. Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 214 (două sute patrusprezece)
9. Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ținând cont de emisiunea în cauză): 1072  (una mie șaptezeci și doi)
10. Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică şi valorică, cota valorilor mobiliare subscrise:
  • în expresie numerică – 214 acțiuni ordinare nominative
  • în expresie valorică -  321 000 MDL
  • cota valorilor mobiliare subscrise: 100%
11.Modul şi formele de achitare a valorilor mobiliare, denumirea patrimoniului primit în contul achitării   transferul mijloacelor bănești la contul de decontare.
12. Preţul de plasare a unei valori mobiliare – 1500,00 (una mie cinci sute) MDL, metoda de determinare a preţului de plasare mai mare decît valoarea fixată.
13. Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată:  32 %.
14. Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobiliară din clasa respectivă şi a altor caracteristici distinctive valorile mobiliare din emisiunea suplimentară conferă acționarilor subscriși dreptul:
  • la un vot în adunarea generală a acţionarilor,
  • de a primi o cotă-parte din dividende
  • de a primi parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia
15. Metoda de plasare a valorilor mobiliare (publică sau închisă) : închisă
16. Termenele iniţiale şi finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 27 decembrie 2022 –18 ianuarie 2023.
17. Scopurile concrete (direcţiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: Atragerea resurselor financiare suplimentare pentru majorarea capitalului social/ propriu al emitentului în vederea respectării normativelor obligatorii de suficiență a capitalului propriu pentru participantul profesionist al pieței de capital – operator de piață, în vederea corespunderii exigențelor stabilite prin art. 61 (1), lit.b) din Legea privind piața de capital, nr.171/2012, dar și a art. 38 alin. (2) din Legea privind societățile pe acțiuni potrivit căruia Capitalul social al societății nu poate fi mai mic de 600000 de lei” (începînd cu 01.01.2024).
18. Organizarea procesului de plasare (de sine stătător sau prin intermediari) : de sine stătător
19. Alte clauze esenţiale ale emisiunii – conform deciziei emitentului:
19.1. Plasarea valorilor mobiliare se efectueaza corespunzător cu dreptul de preempțiune al acționarilor la procurarea acțiunilor din emisiunea suplimentară proporțional cotei în capitalul social, care le aparține la data apobării Hotărîrei privind emisiunea suplimentară;
19.2. În perioada de la 27 decembrie 2022 pînă la 18 ianuarie 2023 inclusiv, toți acționarii, incluși în lista acționarilor care au drept de participare la adunarea generală extraordinară ținută la 26.12.2022, au dreptul să depună cererea privind participarea la subscriere cu indicarea numărului de acțiuni, la care doresc să se subscrie corespunzător cu dreptul de preempțiune și la acțiunile nesubscrise din emisiunea suplimentară;
  Acționarul trebuie să prezinte atașat la cererea privind participarea la subscriere, permisiunea prealabilă a CNPF sau confirmarea de informare a CNPF privind proiectul de achiziție, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) al Legii nr. 171/2012, dacă în rezultatul subscrierii acționarul va obține o participțiune calificată în capitalul social al BVM (10%) sau își va majora prticipațiunea pînă la o cotă egală sau mai mare de 20%. 
19.3. Acționarul are dreptul să renunțe, parțial sau integral la dreptul său de preemțiune și/sau să cesioneze acest drept total sau parțial altor acționari.
19.4. La data de 20 ianuarie 2023 Consiliul Societății calculează totalurile subscrierii și adoptă decizia privind repartizarea acțiunilor din emisiunea suplimentară între subscriitori;
19.5. Repartizarea acțiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează în corespundere cu dreptul de preempțiune al acționarilor, solicitanților care au depus cerere de a participa la emisiune, conform cotelor lor în capitalul social;
19.6. În cazul în care numărul total al acțiunilor din emisiunea suplimentară, la care doresc să se subscrie solicitanții, este egal sau mai mic decît numărul de acțiuni propuse în conformitate cu prezenta hotărîre privind emisiunea suplimentară, plasarea acțiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează conform cererilor depuse;
19.7. În cazul, în care numărul total a acțiunilor din emisiunea suplimentară, la care doresc să se subscrie solicitanții depășește mărimea emisiunii în conformitate cu prezenta hotărîre, plasarea acțiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează conform cotei în capitalul social, care îi aparține subscriitorului la data aprobării Hotărîrii privind emisiunea suplimentară. La repartizarea numărului de acțiuni din emisiunea suplimentară în cadrul subscrierii când cererea acționarilor depășește oferta, părțile fracționare de până la 0,5 nu se vor lua în calcul, iar cele de 0,5 și mai mult se vor rotunji până la 1;
19.8. În perioada 23 - 25 ianuarie 2023 subscriitorii încheie cu Societatea contractul privind subscrierea la acţiunile din emisiunea suplimentară conform deciziei consiliului referitor la repartizarea lor;
19.9. Achitarea acţiunilor din emisiunea suplimentară se efectuează cu mijloace băneşti prin transferarea mijloacelor băneşti la contul curent al emitentului;
19.10. Achitarea acţiunilor din emisiunea suplimentară trebuie să fie efectuată în termen nu mai tîrziu de 2 (două) zile bancare de la data semnării contractului de subscriere;
19.11. Acţionarii care pînă la expirarea termenului indicat în p.19.10, nu au achitat acţiunile, se exclud din lista subscriitorilor automat, iar acţiunile subscrise de ei vor fi repartizate în ordinea stabilită de către consiliul Societăţii pe baza principiului anunţat la punctul 19.7 şi coordonat cu alţi subscriitori, în baza cererilor acționarilor.
19.12. În termen de pînă la 06 februarie 2023 Consiliul va aproba Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare și va califica emisiunea ca efectuată sau neefectuată.
 
A autentifica Hotărîrea privind emisiunea suplimentară de acțiuni prin semnăturile membrilor Comisiei de cenzori a Societății.
1. A stabili că de dreptul de subscriere la valorile mobiliare din emisiunea suplimentară beneficiază acţionarii, care au dreptul să participe la adunarea generală extraordinară a acţionarilor ţinută la 26.12.2022.
1.5.  În scopul organizării plasării acţiunilor ordinare nominative ale emisiunii suplimentare, care se va desfăşura în corespundere cu Hotărîrea privind emisiunea suplimentară de valori mobiliare, a împuternici consiliul Societăţii:
1.5.1.  să exercite distribuirea acţiunilor ordinare nominative ale emisiunii suplimentare a Societăţii în conformitate cu Hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare şi cererile depuse de participare la emisiunea suplimentară de acţiuni;
1.5.2.  să asigure încheierea de către Societate a contractelor de subscriere la acţiunile ordinare nominative ale emisiunii suplimentare a Societăţii;
1.5.3.  să aprobe lista subscriitorilor la acţiunile ordinare nominative ale emisiunii suplimentare a Societăţii în baza cererilor, contractelor de subscriere şi datelor privind achitarea valorilor mobiliare în conformitate cu contractele încheiate;
1.5.4.  să perfecteze şi să aprobe Darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ordinare nominative ale Societăţii;
1.5.5.  să perfecteze şi să prezinte toate documentele necesare pentru înregistrarea la CNPF a totalurilor emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii;
 1.6. Conform rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ordinare nominative ale S.A. “Bursa de Valori a Moldovei” aprobate de Consiliul Societății în temeiul deciziei 1.5.4. a adunării generale extraordinare, se împuternicește Consiliul Societății să opereze și aprobe modificările de rigoare în statutul Societăţii, ce ţin de majorarea capitalului social.
1.7. Se împuternicește dna Golban Ala, vicepreședintele S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”, să întreprindă toate acţiunile necesare aferente înregistrării în cadrul Agenției Servicii Publice a modificărilor şi completărilor la Statutul Societăţii, aprobate prin Hotărîrea 1.6. a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Inapoii la lista noutăţilor